Odlehčovací služby2019-08-13T13:58:37+02:00

Odlehčovací služby

Je to tedy jakási náhrada nemocnice?2019-08-13T14:01:05+02:00

To určitě ne. Každé zařízení má zcela jiný charakter poskytované péče. Odlehčovací služby jsou ošetřovatelská zařízení bez každodenní přítomnosti lékaře, lékaři sem pouze docházejí na návštěvní službu. Také režim je jiný, snažíme se klienty hlavně aktivovat,  mohou sledovat televizi, číst, hrát společenské hry, věnovat se drobným rukodělným pracím a výtvarným činnostem. Důraz je kladen na udržování psychické kondice stejně tak jako udržení soběstačnosti.

Spousta rodin má stále pocit, že s umístěním někoho blízkého do centra nebo zajištění odlehčovacích služeb v domácnosti je selhání jejich péče. Není to tak. Vždyť všichni víme, že celodenní péče o člověka s postižením či s rozvíjející se demencí je velmi náročná zejména po psychické stránce. Pečující by se neměli obávat tuto pomoc vyhledat a využívat ji.

Takže se klient nemusí o nic starat?2019-08-13T14:00:45+02:00

Není to tak úplně přesné, je nutné, aby si přinesl sebou léky, které má předepsané a pravidelně je užívá, další dávky si pak zajistíme přes praktického lékaře. Při dlouhodobém pobytu je vždy nutná spolupráce s rodinou a praktickým či ošetřujícím lékařem, který tuto zdravotní péči musí ordinovat a předepsat potřebnou medikaci.

Znamená to, že péče je zde plně hrazena?2019-08-13T14:00:27+02:00

Sociální služby, ubytování a stravu si klient hradí sám. Zde se cena pohybuje podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, řádově se tyto částky pohybují ve stokorunách denně. Ale výši poplatku si stanoví individuálně poskytovatel služeb.

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Péči o klienty zajišťují všeobecné sestry. Provádějí komplexní ošetřovatelskou péči, sledování zdravotního stavu, pravidelné podávání léků, ošetřování ran. Jsme připraveni přijmout klienty, kteří chtějí využít pobyt v pobytovém zařízení HEZKÉ DOMY s.r.o. jako rekonvalescentní především po úrazech, po propuštění z nemocnice či v případě nutné ošetřovatelské rehabilitace, ale i v opačných případech, kdy se jejich zdravotní stav zhoršil, ale nevyžaduje hospitalizaci.

Kdo poskytuje a zajišťuje odlehčovací službu?2019-08-13T14:00:08+02:00

Odlehčovací služba je zpravidla zřizována jako pobytová zařízení, ať již ve formě společnosti s ručeným omezením či obecně prospěšných společností. Péči zde zajišťují odborní pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci, zejména všeobecné sestry a fyzioterapeuti. Služba je hrazena v souladu se zákonem o sociálních službách.

Komu pomáhají odlehčovací služby?2019-07-12T17:20:09+02:00

Odlehčovací služba pomáhá především rodinám pečujícím o osobu blízkou, a kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči, např. když onemocní ten, který zajišťuje péči, když rodinu život postaví náhle do těžké situace, ale i když si rodina potřebuje odpočinout, při řešení různých problémů.

Neboť má-li být péče o seniory v domácím prostředí zachována co nejdéle, musíme pamatovat především na osoby poskytující péči a snažit se je podporovat v jejich činnostech. Vždyť i oni si zaslouží odpočinek. Soužití dvou, tří generací ve společné domácnosti nezřídka vede k funkčnosti rodiny, někdy až k jejímu rozpadu.

Co to je odlehčovací služba?2019-07-12T17:18:49+02:00

Respitní péče v překladu znamená odlehčovací služby. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je v § 44 uvedeno:

(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  3. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  4. d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  6. f) sociálně terapeutické činnosti,
  7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  8. h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o seniora nebo osobu se zdravotním postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Rozšiřovat svým uživatelům sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.

Jedná se o krátkodobé služby od několika dní až po několik měsíců či rok, vždy se přihlíží na celkový stav klienta.

Přejít nahoru