Společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je provozovatelem pobytového zařízení, poskytující odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Odlehčovací služby jsou určené těm z vás, kteří pečujete o své blízké v domácím prostředí. Naším cílem je zastoupit vás krátkodobě v péči o vašeho blízkého ve vysokém věku nebo s postižením, a vytvořit vám tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

Pro naše klienty je to zase příležitost pro rozšíření sociálních kontaktů a získání nových podnětů, čím se předchází jejich sociální izolaci a „ponorky“ z neměnného domácího prostředí.

Kdo jsou naši klienti

 • Senioři – většinou se jedná o osoby vyššího věku se sníženou mobilitou a soběstačností, kteří nezvládnou celodenní péči o sebe samého, nebo je u nich riziko pádu.
 • Osoby vyžadující rekonvalescentní pobyt – např. po ukončené hospitalizaci nebo při zhoršení zdravotního stavu, kdy toto zhoršení ještě nevyžaduje hospitalizaci.
 • Osoby ve věku od 19 let
  • se zdravotním postižením
  • s tělesným postižením
  • s chronickým duševním onemocněním
  • s mentálním postižením
  • s chronickým onemocněním
  • se zrakovým postižením

Co vám nabízejí odlehčovací služby?

Čím jsou HEZKÉ DOMY unikátní?

V Hezkých domech si můžete být jistí, že je o vaše blízké dobře postaráno. Jsme moc rádi, že jsou s námi dlouhodobě spokojeni nejen pečující, ale i klienti, kteří se k nám rádi a opakovaně vracejí. To dosahujeme díky tomu, že našim svěřencům poskytujeme laskavé, téměř domácí prostředí a se zaměřením na aktivizující program, který je nenechá ve špatné náladě.

Chtěla bych Vám poděkovat za péči. S maminkou jsme s Vámi strávili 11 měsíců a rádi vzpomeneme, evidovali jsme novinky i v maličkostech ve službách a vybavení, což svědčí o Vašem zájmu nabízet kvalitní služby. Ať se do budoucna daří.

Za rodinu, dcera paní Marie S.

Chtěla bych poděkovat celému týmu Hezké domy za profesionální a lidský přístup. Málokdo si uvědomuje, jaká je situace v České Republice ohledně domovů pro seniory, pro seniory s Alzheimrem apod. a hlavně na jaké úrovní tato zařízení jsou. Myslím, že každý by si zasloužil zažít ve svém stáří, nemoci tu péči, služby a různé aktivity, které nabízíte vy.

Ivana Rajtová

Mimo pozitivních konsultací o chování a spolupráci s ošetřujícím personálem si dovolujeme poděkovat za zajištění snad až mimořádně pozitivních výsledků v péči o Alenu. Hodnotíme nanejvýš kladně zejména čistotu a ošetření těla, oblečení, manikůry, holení, vlasů i vnější vizáže. Alena se projevuje vyrovnaně a spokojeně. Ještě jednou děkujeme ošetřujícímu personálu.

Karel a Vendula Šťastný

Moc děkuji za péči o tatínka. Přesto, že už se nám nějak z našeho světa vzdaluje, mám pocit, že důstojné a pohodové prostředí, které u vás má, je pro něj cosi stabilního a vlídného v jeho světě.

Ivana B.

Velice vám tímto děkuji jménem mým i jménem manžela, že jste nám pomohli v těžkých chvílích a manžela vzorně opečovávali až do jeho odchodu do Roudnice. Musím pochválit všechny sestřičky za úžasnou práci, která není vůbec jednoduchá, i přes těžkosti si u vás vždy všichni udržují veselou mysl a pozitivní přístup. Vydržte a pokračujte ve vašem krásném poslání.

A. Č.

Naše zařízení

HEZKÉ DOMY s.r.o. provozují pobytové zařízení v Lovosicích. Od začátku v r. 2013 sídlíme v rezidenci Orbis, která je bytovým domem a uzavírá Václavské náměstí. Naše současná kapacita činí 30 lůžek.

Kvůli velké poptávce po odlehčovacích službách a nedostatečné kapacitě lůžek se snažíme o získání dalších prostor. V současné době připravujeme rozšíření kapacity v obci Sutom, která je od Lovosic vzdálená přibližně 6 km. Zahájení provozu plánujeme na jaro 2020.

Náš tým

Ředitelka (jednatelka společnosti)

 • Zajišťuje organizaci provozu pobytového zařízení, vede jednání s partnery, s klienty služby a jejich rodinami nebo blízkými osobami,
 • zodpovídá za personální agendu zaměstnanců a dodržování všech právních norem a pracovně-právních vztahů,
 • řídí zdravotní úsek, zodpovídá za poskytovanou ošetřovatelskou péči, vede výkaznictví zdravotních výkonů.

Zástupce ředitele

 • Vede provozní úsek pobytového zařízení,
 • zajišťuje objednávání stravy pro klienty a zaměstnance,
 • zodpovídá za mzdovou a účetní agendu, připravuje podklady pro zpracování účetnictví,
 • organizuje a zajišťuje kulturní a společenské akce pro klienty.

Sociální pracovnice

 • Vede pracovníky v sociálních službách, organizuje a kontroluje jejich práci, je odpovědná za dodržování standardů kvality sociálních služeb a za zvyšování odborných znalostí pracovníků sociálních služeb, sama se aktivně účastní dalšího vzdělávání,
 • zabezpečuje vedení sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů klientů,
 • spolupracuje s rodinami nebo blízkými osobami klientů, sociálními pracovníky příslušných útvarů samosprávy, lůžkových zdravotnických zařízení a s praktickými lékaři klientů.

Zdravotní sestra

 • V souladu s vyhláškou č. 55/2011Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, poskytuje zdravotní sestra ošetřovatelskou péči samostatně, vždy na základě ordinace praktického nebo ošetřujícího lékaře,
 • zajišťuje podávání léků s kontrolou jejich požití, aplikaci inzulínů, provádí ošetřování defektů a ran, odběry krve, ošetřovatelskou rehabilitaci, sleduje fyziologické hodnoty klientů pobytového zařízení,
 • konzultuje aktuální změny zdravotního stavu s praktickým nebo ošetřujícím lékařem klienta, vede zdravotnickou dokumentaci, eviduje výkony ošetřovatelské péče, spolupracuje s pracovníky v sociálních službách, rodinami nebo blízkými osobami klientů.

Pracovník v sociálních službách

 • Provádí přímou obslužnou péči u klientů odlehčovací služby (vše, co klient potřebuje a vyžaduje, s ohledem na jeho schopnosti a zdravotní stav),
 • podílí se na přípravě volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy,
 • provádí práce spojené s přijetím, přemístěním, propuštěním klientů, doprovází je na potřebná vyšetření i ošetření do zdravotnických zařízení.

Aktivizační pracovnice

 • Vede aktivizace klientů, organizuje dopolední skupinové aktivity a společenské události (oslava narozenin klientů, kulturní programy),
 • provádí individuální aktivizace s klienty na pokoji, kteří se nemohou účastnit skupinových aktivizací.

Obslužný personál (servírky, uklízečky a pradlenka)

 • Zajišťují všechny obslužné činnosti spojené se stravováním, provozem a čistotou zařízení, tak, aby klienti přicházeli do příjemného prostředí a cítili se u nás jako doma.

Naši partneři

Donátoři

Dotační podpora