Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Prohlášení o ochraně soukromí

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem HEZKÉ DOMY s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovávají osobní údaje o osobách, s nimiž přijdou do styku (dále jen jako „subjekt údajů“, „vy“) při jednání se společnostmi a jinými příslušnými osobami, včetně fyzických osob, zaměstnanců, členů statutárních orgánů, vlastníků a dalších pracovníků společností, poskytovatelů služeb a ostatních obchodních protistran (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen jako „společnosti“). 

1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat

Správcem vašich osobních údajů jsou:

HEZKÉ DOMY s.r.o., Sebuzínská 175, 403 21 Ústí nad Labem, IČ: 24273449, DIČ CZ24273449, C 32510 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 32510, s provozovnou na adrese Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice (dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí jen „správce“).

Kontakty:

Mgr. Soňa Čechová, MBA – jednatel společnosti HEZKÉ DOMY s.r.o. 

telefon: 731 401 433

e-mail:  cechova@hezkedomy.cz

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme

HEZKÉ DOMY s.r.o., jako správce osobních údajů, jsou oprávněny bez souhlasu subjektu údajů, vás, zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (výkon působnosti při plnění povinností správce plynoucí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a to z následujících důvodů:

 1. Za účelem zaevidování žádostí o pobytovou odlehčovací službu zpracovává správce o žadateli služby tyto osobní údaje (Žádost o umístění klienta do pobytové služby): 
 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • adresa trvalého pobytu
 • aktuální místo pobytu
 • jméno a příjmení, adresa praktického lékaře
 • informace o omezení ve způsobilosti k právním úkonům, jméno a příjmení, adresa, telefonický kontakt, e-mail opatrovníka
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, adresa, telefonický kontakt, e-mail
 • výše příspěvku na péči
 • podpis žadatele   
 • zdravotní stav (Žádost o lékařskou zprávu)

2. Pro účely uzavření smlouvy o poskytování odlehčovací služby zpracovává správce o klientovi tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu 
 • jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail kontaktní osoby nebo opatrovníka (plátce za poskytnuté služby) a jeho podpis
 • podpis klienta

3. Pro průběh a plánování sociální služby, a pro účely poskytování ošetřovatelské péče, zpracovává správce o klientovi tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení 
 • datum narození 
 • rodné číslo 
 • zdravotní pojišťovna 
 • adresa trvalého pobytu 
 • jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt praktického lékaře
 • údaje o zdravotním stavu (diagnózy, medikaci, diety, zvláštní péči)

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností správce při poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, zejména povinností stanovených zákonem o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, dalšími předpisy v sociální oblasti, a dále povinností stanovených smlouvou s klientem o poskytování sociálních služeb.

4. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů ke zpracování jeho osobních údajů pro konkrétní účel či účely: 

 • telefonní kontakt
 • e-mailová adresa
 • akademické tituly
 • zájmy
 • fotografie a obrazové záznamy se zvukovým záznamem
 • zveřejnění jména a příjmení na vývěskách (narozeniny, životní výročí) 

Tyto souhlasy může klient kdykoliv odvolat. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností vůči HEZKÝM DOMŮM s.r.o., jsou vázány povinností mlčenlivosti.

3. Kde společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. získává osobní údaje subjektu údajů a kategorie osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytne přímo subjekt údajů nebo které se o vás dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací. Osobní údaje nám rovněž může poskytnout vaše organizace nebo jiné organizace. Mezi tyto patří zejména: 

 • název firmy, IČO, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, např. vaše pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště nebo pracoviště, telefonní čísla, bankovní spojení a jiné informace
 • informace získané z veřejně dostupných webových stránek, databází a jiných veřejných zdrojů údajů. 
4. Komu osobní údaje poskytujeme

Osobní údaje subjektu údajů mohou být na základě žádosti na zákonném podkladu předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání konkrétních osobních údajů (např. správa sociálního zabezpečení, integrované záchranné složky, zdravotnická zařízení, soudy, státní zastupitelství, úřad práce, zdravotní pojišťovna atd.).

5. Kam osobní údaje předáváme

Osobní údaje subjektu údajů můžeme předávat regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb a jiným obchodním protistranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, v nichž platí jiné normy ochrany osobních údajů než standardy platné v rámci EHP. Při předávání vašich osobních údajů poskytovatelům služeb v těchto zemích zajistíme, aby byly tyto údaje chráněny v souladu se standardními dohodami o předávání osobních údajů schválenými v rámci EHP nebo jinými odpovídajícími zárukami. 

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů vztahu správce a subjektu údajů nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.   

7. Jaká jsou práva subjektu údajů ve vztahu ke správci osobních údajů 

Subjekt údajů má:

 • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům 
 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od správce informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou HEZKÝMI DOMY s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování osobních údajů 
 • kategorie dotčených osobních údajů 
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány 
 • informace o zdroji osobních údajů 
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě I. výše.


Správce v návaznosti na obdržené pokyny a stanoviska nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.