Respitní péče v překladu znamená odlehčovací služby. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je v § 44 uvedeno:

(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

  1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  3. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  4. d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  6. f) sociálně terapeutické činnosti,
  7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  8. h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o seniora nebo osobu se zdravotním postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Rozšiřovat svým uživatelům sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.

Jedná se o krátkodobé služby od několika dní až po několik měsíců či rok, vždy se přihlíží na celkový stav klienta.